Vedtægter

§1, Foreningens navn
Foreningens navn er Tønder Håndværkerforening. Foreningen har hjemsted i Tønder kommune. Foreningen er stiftet i april 2012.
§2, Foreningens formål
Foreningen skal virke for håndværkets og industriens erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesser i Tønder kommune samt fremme foreningens formål i øvrigt ved samarbejde med andre foreninger og organisationer.
Foreningen kan arrangere foredrag, udstillinger, selskabelige sammenkomster og anden underholdning for medlemmer med familie. Foreningen er tilsluttet Håndværksrådet.
§3, Foreningens medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver håndværksmester, arkitekt, ingeniør, entreprenør, fabrikant samt leder af selskaber med lignende virksomhed, der har tilknytning til håndværk og industri, og som har deres forretning eller bopæl indenfor Tønder kommune. Som passive medlemmer kan optages personer eller virksomheder, der har interesse for og ønsker at støtte foreningen i dens formål.
Passive medlemmer har ingen stemmeret.
§4
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der ved simpel stemmeflertal afgør, om optagelse kan finde sted. Eventuel nægtelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til en 1. januar.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når den finder, at han ved sit forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens afgørelse vedr. udelukkelse kan indankes for en generalforsamling. Der kræves 2/3 stemmeflertal for udelukkelse af de tilstedeværende medlemmer, for at denne skal have endelig gyldighed.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§5, Kontingentet
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag. Samtidig fastsættes kontingent for passive medlemmer.
Kontingentet opkræves forud. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med 1 års kontingent. Restancer på 2 års kontingenter eller derover medfører slettelse. Ved evt. genoptagelse skal restancer betales.
§6, Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden udgangen af februar måned og indkaldes skriftligt eller ved meddelelse i den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Eventuelt
Forslag fra medlemmerne må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, skriftligt være tilstillet bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Afstemninger afgøres almindeligvis ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftligt afstemning finder sted, såfremt et medlem ønsker det. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringen.
Intet medlem kan indvælges i bestyrelsen uden at være tilstede på generalforsamlingen, med mindre skriftligt tilsagn foreligger.
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Såfremt 25 medlemmer ønsker afholdt en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde hertil.
§9, Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 skal være bygningshåndværkere. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
De for foreningens virksomhed nødvendige udvalg nedsættes. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Hvert år står 3-4 medlemmer af bestyrelsen på valg. Intet bestyrelsesmedlem kan sidde i mere end 6 år ad gangen. Bestyrelsen varetager den administrative myndighed i foreningens anliggender i overensstemmelse med foreningens formål og interesse under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen tegner foreningen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, det måtte være nødvendigt. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens forhandlinger indføres i en protokol, som underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.
§10, Revisor
Revisor vælges for 1 år af gangen. Der kan vælges revisorsuppleanter. Revisor skal gennemgå alle foreningens bilag og revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik.
§11, Foreningens midler
Foreningens midler indsættes på sparekasse eller bankbog. Midlerne kan kun hæves af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller prioritering af fast ejendom tegner bestyrelsen kun foreningen efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen.
§12, Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede , og hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Afstemningen skal ske skriftligt.
Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning overgå til et fond, hvis midler og udbytte skal anvendes til fremme af håndværk og industri i Tønder kommune efter nærmere bestemmelser.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 7. maj 1979.